ვისთვის

ფსიქოდრამა განკუთვნილია იმ კატეგორიის ხალხისათვის, რომლებსაც ახასიათებთ შემბოჭველი ფსიქოლოგიური პრობლემები, კომპლექსები, ბლოკები, ნევროზები, შფოთვები, რაც თავის მხრივ იწვევს დარღვევებს სოციალურ ქცევას, პირად კონტაქტებსა და  პროფესიულ საქმიანობაში. განსაკუთრებით იმ ადამიანებისათვის, რომელთაც უჭირთ თავიანთი ემოციონალური განცდების და შინაგანი კონფლიქტების ვერბალიზება და გადმოცემა, ასევე მათთვის, ვინც თავის საზოგადოებრივ სოციალურ როლთან არის შერწყმული. ამ დროს საჭიროა მათი დროული აღმოჩენა, გააზრება, შესწავლა, გაანალიზება და აღმოფხვრა.

მიზანი

ფსიქოდრამის მიზანი მდგომარეობს, რომ მოხდეს ფარული გრძნობების გამოვლენა, და პიროვნებას ჩამოუყალიბდეს ქცევის ახალი და უფრო ეფექტური მოდელები, გამოინახოს კონფლიქტების გადაწყვეტის ფარული შესაძლებლობები. ფსიქოდრამა გულისხმობს ფსიქოლოგის და კლიენტს  შორის ემოციების გაცვლას და გაზიარებას.

მეთოდი

ფსიქოდრამის მეთოდს საფუძველი 80 წლის წინ ჩაეყარა. ფსიქოპათოლოგიური პრობლემები სოცალური როლების კონფლიქტების და პიროვნული განვითარების შეჩერების შედეგებად მიიჩნევა. ის გულისხმობს ადამიანთან კონტაქტში შესვლას, მისი პრობლემების შესწავლას, გაანალიზებას და გადაწყვეტას როლების გაცვლის მეთოდით.

ფსიქოდრამაში ფსიქოლოგი კლიენტს სთავაზობს სპეციალურ ტექნიკებს, რომლებიც მიმართლია წარსულის ან მოსალოდნელი მომავლის სიტუაციის ფსიქოლოგიური აღდგენა-წარმოდგენისაკენ, გარჩევის და გაანალიზებისაკენ, რაც კონფლიქტის ან შესაძლო კონფლიქტის გააზრების და შესაბამისად გადაწყვეტის ახალ მიდგომას უყრის საფუძველს.

შედეგი

ხოლო როდესაც ადამიანები თავისუფლდებიან კომპლექსების, შიშების, შფოთვების, მწუხარების, ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობების, მათ მიმართ განხორციელებული უსამართლობის გრძნობებისაგან, ან ზოგადად რაც მათ აწუხებთ იმისაგან, მათთვის ახალი ცხოვრებისეული შესაძლებლობები წარმოიშვება.